Çocuk Cerrahisi Nedir?

Çocuklar erişkinlerin minyatürü değildir. Adolesanlarıda kapsayan 0-18 yaş arası çocukluk dönemi insan yaşamında bedensel ve ruhsal açıdan çok ciddi bir gelişim ve değişimin olduğu dönemdir. Bu nedenle çocuk ve adolesanlar erişkinlerden tamamen ayrı değerlendirilmiş ve diğer tıp branşlarından farklı olarak bu dönemin ayrı bir ihtisas alanı olması öngörülmüştür. Özetle bu dönemin göğüs, karın ve ürolojik sorunlarının tanı ve tedavisi ile ayrı bir cerrahi branş olan çocuk cerrahisi ilgilenmektedir. Çocuk ürolojisi, kalp haricinde göğüs ve göğüs boşluğundaki organların cerrahisi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin organların cerrahisi, çocuk ve adolesan jinekolojisi, çocuklarda yapılan endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik girişimler, çocukların travma ve tümör cerrahisi çocuk cerrahisinin başlıca uğraş alanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca bebeklerde doğum öncesi veya doğum sonrası ortaya çıkmış olan anomalilerin takibi ve gerekli düzeltici ameliyatlarını da çocuk cerrahları yapılmaktadır


Çocuk Cerrahisini ilgi alanı nelerdir?

Çocuk Ürolojisi

Sünnet (lokal veya genel anestezi ile; klempli veya cerrahi yöntemle sünnet)

Kasık fıtığı (Laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle)

İnmemiş testis (Laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle)

Hidrosel ve kordon kisti (su fıtığı)

Hipospadias (Peygamber sünneti)

Vezikoüreteral reflü (Endoskopik enjeksiyon, laparoskopik veya açık cerrahi yöntemler)

Üretropelvik darlık (Hidronefroz)

(Laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle)

Gece işemesi (Teşhis ve tedavisi)

İşeme bozuklukları tanı ve tedavisi

Penis eğriliği (Kordi)

Labial yapışıklık (Sineşi)

Periton diyaliz kateteri takılması (Laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle)

Varikosel (Mikrocerrahi veya laparoskopik yöntemle)

Böbrek ve üreter taşları (Fleksible üreterorenoskopi-RIRS ile lazerli taş kırma, perkütan nefrolitotomi-PCNL, laparoskopik veya açık cerrahi) 

Tanı ve tedavi amaçlı sistoskopi ve urs (Üreterorenoskopi)

Testis ve over torsiyonu ameliyatları

Posterior üretral valve (PUV) rezeksiyonu

Mesane ve üretra ameliyatları

Cinsiyet gelişim bozukluklarının cerrahi tedavisi

İmperfore hymen (kızlık zarının kapalı olması) ve kız çocuklarının diğer genital cerrahi hastalıkları

Çocuk Genel Cerrahisi

Karın ağrısı (teşhis ve tedavisi)

Apandisit (Laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle)

Kasık Fıtığı (Laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle)

Kolesistektomi-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları (Laparoskopik ve açık cerrahi yöntemle)

Göbek fıtığı (Umbilikal herni, epigastrik herni ve paraumbilikal herniler)

Kabızlık ve kaka tutma ile ilgili sorunlar (teşhis ve tedavi)

Anal fissür ve fistül (tanı ve tedavisi)

Perianal ve rektal apseler İnvajinasyon (Girişimsel lavman, laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle)

Over ve paraovarian kistler (Laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle)

Gastroözefageal reflü (Laparoskopik veya açık cerrahi ile)

Diyafragma Hernileri-Morgagni, posterolateral (Laparoskopik veya açık cerrahi yöntem ile)

Pilor stenozu (Laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle)

Gastrostomi takılması ve çıkarılması (Laparoskopik, PEG veya açık cerrahi yöntemle)

Kolostomi, ileostomi ameliyatları Hirschsprung (Aganglionik megakolon) hastalığı düzeltici ameliyatları (Laparoskopi yardımlı, TEPT veya açık cerrahi yöntemle)

Gastrointestinal sistem yabancı cisimleri Mide ve barsak tıkanıklıkları

Splenektomi- Dalak çıkarılması (Laparoskopik veya cerrahi yöntemle)

Pankreas kistleri ve diğer cerrahi hastalıkları

Karaciğer hidatik kist, apse ve tümörleri kistleri

Karın içi tümörleri (Wilms tümörü, nöroblastom, vs)

Çocukların travma ve yanıkları

Çocuklarda Endoskopik Girişimler

Çocuk özefagoskopik girişimler-tanı ve tedavi amaçlı (Rijit ve fleksible); Yabancı cisim veya koroziv sitrüktür tedavisi için

Çocuklarda bronkoskopik girişimler- tanı veya tedavi amaçlı (Rijit ve fleksible); Yabancı cisim aspirasyonu için

Sistoskopi, üreterorenoskopi ve rezektoskopi (tanı ve tedavi amaçlı)

Gastroduodenoskopi ve kolonoskopi (tanı ve tedavi amaçlı; PEG vs)

Çocuk Göğüs, Göğüs Boşluğu ve Meme Cerrahisi

Tüp torakostomi (Pnömotoraks, ampiyem, şilotoraks, travma vs tedavisi için)

Torakoskopi-VATS (Tanı ve tedavi amaçlı)

Doğumsal akciğer anomalilerinin cerrahi tedavisi (Konjenital lober amfizem, konjenital pulmoner havayolu malformasyonları, akciğer sekestrasyonları, göğüs boşluğunun diğer kitleleri)

Jinekomasti (erkek çocuklarda meme büyümesinin cerrahi tedavisi)

Kız çocukları ve adolesan kızlarda meme kitlelerinin cerrahi tedavisi

Göğüs duvarı deformiteleri (Kunduracı göğsü ve diğerleri)

Diyafragma hernileri (Morgagni, parahiatal ve Bochdaleck vb)

Çocuklarda Baş ve Boyun Bölgesi Cerrahisi

Dil bağı (kısa frenilum)

Baş ve boyun bölgesi lenfadenopati (beze), tümör ve yumruları

Tortikollis (boyun eğriliği) ameliyatı

Tiroglossal kist ve fistüller

Brankial sinüs, kist ve fistüller

Tiroid ameliyatları

Yenidoğan Dönemi Cerrahisi

Yenidoğan sünneti

Dil bağı (Kısa frenilum)

Kasık fıtığı

Gastroşizis ve Omfalosel

Doğumsal yemek borusu ve solunum yolları ile ilişkili anomaliler (Özefagus atrezisi ve fistülleri vs)

Barsak ve anüs bölgesinin doğumsal atrezileri ve anomalileri (Doğumsal barsak ve makat deliği olmaması)

Doğumsal mide ve barsak tıkanıklıkları, duplikasyonları

Karın içinin doğumsal kisteri ve kitleleri (Mezenter, duplikasyon kistleri vs)

Karaciğer ve safra yollarının doğumsal hastalıkları (Biliyer atrezi, koledok kisti vs)

Hidronefroz tanı ve tedavisi (UP darlık, megaüreter, UV darlık)

Doğumsal yumru,tümör ve kistler

ÇOCUK CERRAHİSİ VE ÇOCUK ÜROLOJİSİ